تامین کنندگان خارجی

شرکت رزنبرگ آلمان

شرکت رزنبرگ آلمان
فن های سانتریفوژ ساخت شرکت روزنبرگ آلمان یکی از بهترین فن های رادیال برای مصارف آزمایشگاهی خصوصا” هودهای شیمیایی، سقفی و هود های مفصلی میباشند. شرکت فرد پژوه پویان  نسبت به تامین این گونه فن ها در ایران اقدام نموده و ضمن استفاده در پروژه های خود این محصول را به شرکت های همکار نیز ارائه مینماید.